2017

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. lednu 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

 

Fotogalerie ročníku 2017


 

 

 

 

Medailonky přednášejících ročníku 2017


JUDr. Roman Fiala – je místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel.

Mgr. Robert Němec, LL.M. – je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
– působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
– působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. – je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval též na New York University School of Law a University of Cambridge. Specializuje se na soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochranu investic, právo EU, smluvní agendu, mediace, ochranu osobních údajů, spotřebitelské právo i veřejný sektor. Aktuálně je advokátem, partnerem v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. JUDr. Bříza je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK a AK ČR, členem Komise Legislativní rady vlády pro Evropské právo; Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy; Sekce České advokátní komory pro alternativní řešení sporů. Je spoluzakladatelem České společnosti pro evropské a srovnávací právo. JUDr. Bříza aktivně přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí.

Mgr. Milan Polák – je partnerem Weinhold Legal se specializací na právo obchodních společností, pracovní právo, konkurzní řízení, restrukturalizace a soudní a rozhodčí řízení. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Milan Polák byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Milan Polák je doporučen publikacemi Chambers Global a Chambers Europe pro oblast řešení sporů, doporučen vydavatelem Who’s Who Legal v publikaci The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015). Dále byl doporučen publikací European Legal Experts pro oblast rozhodčího řízení, jako vedoucí právník publikací PLC Which lawyer? pro oblast pracovního práva a zaměstnaneckých benefitů, a publikací Legal 500 pro oblast rozhodčího řízení.

Prof. JUDr. Jan Dědič
– je společníkem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vedle členství v České advokátní komoře je profesor Dědič předsedou rozkladové komise ČNB a členem Legislativní rady vlády. Jako spoluautor se podílel na vzniku nového zákona o obchodních korporacích, který tvoří jeden z pilířů rekodifikace soukromého práva v Česku od roku 2014. Obdržel ocenění Právník roku 2006 v oblasti obchodního práva. Profesor Dědič je jedním z nejuznávanějších českých expertů na obchodní právo (mj. cenné papíry a kapitálové trhy, právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice). Vedle toho se specializuje i na veřejnoprávní regulaci finančních institucí, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování spolu se závazkovým právem.

doc. JUDr. Ivana Štenglová – je docentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády. Od roku 1992 působí jako soudkyně, v současné době je předsedkyní senátu Nejvyššího soudu České republiky. Je členkou Komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády ČR, a členkou představenstva Společnosti pro stavební právo. Od roku 1990 přednáší obchodní právo a stavební právo, a to nejprve na ČVUT, později na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kromě výzkumné činnosti se zabývala též činností legislativní, a to zejména v Ústavu hospodářského práva, později v Legislativním ústavu vlády.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. – je counselem společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Ve své praxi se Jan Lasák zaměřuje především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy. Vedle praktických právních zkušeností je ale Jan Lasák činný i v akademické sféře. Externě přednáší problematiku obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ať už ve spoluautorství s profesorem Janem Dědičem, nebo samostatně publikuje Jan Lasák pravidelně v odborném tisku na téma obchodních společností. Také se podílí na přípravě komentářové literatury k novému občanskému zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích.

JUDr. Petr Jindřich Syrovátko, LL.M., Ph.D. – counsel pražské kanceláře WOLF THEISS, se specializuje na obecné závazkové právo, právo nemovitostí a vedení sporů. Rovněž se podílí na řadě transakcí M&A. Petr je vedoucím německé sekce pražské kanceláře, která se zaměřuje na poskytování poradenství německy hovořícím klientům. Petr pracuje v advokacii od roku 2003 a je advokátem od roku 2008. Před příchodem do Wolf Theiss působil v advokátní kanceláři BBH a jiných advokátních kancelářích a rovněž jako podnikový právník v zahraniční bance. Petr absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.) a Universität Passau v Německu (LL.M.).

Mgr. Tomáš Machurek – je partnerem v advokátní kanceláři MT Legal. Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje již od roku 1995, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (ES) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu článků v odborném tisku. Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Byl vedoucím členem týmu právníků (spolu s Milanem Šebestou a Davidem Dvořákem), spoluautorů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tomáš Machurek působí několik let jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a jako člen Expertní skupiny pro oblast veřejných zakázek a koncesí na MMR. Je jedním ze zakládajících členů a dlouholetým předsedou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
– je advokátem HJF od roku 2009. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, kde vedle magisterského studia absolvoval též doktorské studium v oboru ústavní právo a státověda. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblasti daňového práva, správy dotací, správního soudnictví a školského práva. Je zakládajícím členem Unie daňových poplatníků a členem sekce pro veřejné právo České advokátní komory. Pravidelně vystupuje na konferencích a seminářích a je autorem či spoluautorem čtyř knih a několika desítek odborných článků. V roce 2013 JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., obsadil 2. místo v prestižní soutěži Právník roku, kategorie Talent roku, s prací na téma: Není daně bez zákona?

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
– je advokátem Felix a spol. a současně působí jako tajemník a odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce primárně pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V letech 2010 – 2012 byl ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jakub Morávek pravidelně přispívá do odborných periodik a je autorem či spoluautorem řady odborných publikací. Je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a členem jejího výboru. Působí jako nominátor „Autorské ceny“ Karlovarských právnických dnů. V neposlední řadě je Jakub Morávek aktivně činný v jedné z pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

JUDr. Jaromír Císař – společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, se vedle praktických právních otázek, zejména z oblasti obchodního a insolvenčního práva, věnuje právním dějinám a v poslední době rovněž ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty UK v Praze absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. Není jen advokátem, ale rovněž insolvenčním správcem a rozhodcem. Přednáší na Právnické fakultě UK v Praze a pravidelně publikuje odborné texty.

JUDr. Jakub Hollmann – ředitel advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, se věnuje zejména otázkám spojeným s nadačním právem a správou cizího majetku, finanční oblastí, nemovitostmi a personalistikou, dále pak trestnímu a mezinárodnímu právu. Odborně se zabývá například svěřenskými fondy a trusty, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Zaměřuje se na jejich správné nastavení a fungování, a to na národní i nadnárodní úrovni. Tomuto tématu se věnoval i ve své rigorózní práci. Rozsáhle publikuje, pravidelně spolupracuje s odbornými časopisy a rozebírá v nich významné legislativní novinky. Dále se ve své praxi věnuje problematice compliance procesů a vnitřním vztahům v obchodních korporacích. Z pozice ředitele kanceláře je zodpovědný za její bezproblémový provoz a celkový rozvoj. Vedle Právnické fakulty UK v Praze vystudoval také mezinárodní vztahy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., – je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se sídlem v Praze. Od roku 2007 až do současnosti je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 2009 členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a od r. 2011 do roku 2014 byl členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. V roce 2015 se stal poradcem náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pro transpozici Směrnice EP a ER 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek.

JUDr. Michal Žižlavský – je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

JUDr. Monika Novotná – je partner Rödl & Partner se specializací zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Nově je také členkou představenstva ČAK. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

JUDr. Filip Michalec – Filip Michalec je advokátem v pražské kanceláři Dentons. Filip se v současné době zaměřuje zejména na poradenství při implementaci nové právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů – GDPR. Dále se ve své praxi věnuje oblasti finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví a souvisejícím regulatorním otázkám, opatření proti praní špinavých peněz (AML), finančním transakcím, obchodnímu a korporátnímu právu. Filip má zkušenosti zejména s poskytováním právního poradenství finančním institucím ohledně regulatorních otázek souvisejících s nařízeními MIFID II, MAR, CSDR, EMIR, CRR/CRD IV, EuVECA, AIFMD a dalšími předpisy, včetně regulačních požadavků na bankovní outsourcing a bankovní passporting. Má také zkušenosti s poradenstvím v souvislosti s procesem získání bankovní licence.

Mgr. Michal Nulíček, LL.M. – Michal Nulíček vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Cardiff University, následně absolvoval postgraduální studium mezinárodního obchodního práva na prestižní Středoevropské univerzitě, kde získal titul LL.M. Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil Michal Nulíček 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta, kde se začal věnovat právu ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Od roku 2014 Michal působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, kde vede největší tým specializovaný na ochranu osobních údajů a soukromí v České republice. Michal se aktivně účastní interpretačních diskusí vedených Úřadem vlády ČR a také se jako zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí podílí na implementaci GDPR do českého právního řádu. Michal je členem IAPP (The International Association of Privacy Professionals).

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. – vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nyní je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Dále působí jako counsel v advokátní kanceláři Glatzová & Co., a je poradcem ministra spravedlnosti.